Inleiding

De verslag periode bestrijkt juni 2022 tot juli 2023. Een periode waarin na de Corona weer alles op gang moest komen. Niet alles is weer bij het oude. Er is duidelijk een terugloop in activiteiten en bezoek, maar langzaam maar zeker begint het weer aan te trekken. In beide kerken van de Emmaüsparochie : de Cunera in Nibbixwoud en de Hiëronymus in Wognum, is nieuw elan en komen weer nieuwe vrijwilligers, nieuwe bezoekers, al stijgt de leeftijd.

De vieringen

Elke week zijn er vijf vaste vieringen, ook in de zomermaanden: dinsdagmorgen eucharistieviering in Nibbixwoud, donderdagmorgen in de Hieronymus in Wognum, zaterdagmorgen in het Sweelinckhof en wisselend per maand op zaterdagavond  en zondag in de Hiëronymuskerk en de Cunera. Weekendvieringen in de Hieronymus zijn altijd via livestream te volgen. Pastor Álvaro Rodriguez Luque is de Aandacht Pastor van het Pastoraal team van de Waterkant Regio voor onze parochie.

Naast de reguliere weekenddiensten zijn er veel bijzondere vieringen: een aantal vieringen worden gezamenlijk in  beide kerken georganiseerd zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Lourdesviering, Oogstdankdag, Aandacht zondag/Ziekenzondag, Missievieringen/Vastenactie , Emmaüsdag, Kerst en Oud en Nieuw. Ook de vormsel- en eerste communieprojecten worden gezamenlijk gehouden ( elf communicanten en vijftien vormelingen waaronder twee volwassenen). Daarnaast heeft elke kerk zijn eigen bijzondere activiteiten, een opsomming: viering van medeleven, Allerzielen (dat ook in Zwaagdijk West wordt gevierd) Sint Maarten en Sinterklaas, kermisviering met fanfare, rozenkransbidden in de maanden mei en oktober, kerst – en paas projecten voor de scholen, schoenendoosviering, vredesweek, carnavalsviering, week van de Eenheid, en andere oecumenische vieringen. Dit jaar zijn we ook begonnen in februari met zes regionale familievieringen op de eerste zondag van de maand. Na een themaviering voor gezinnen, koffiedrinken na afloop, zijn er  catecheseprojecten voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Rouw- trouw- en doopvieringen

In beide kerken worden regelmatig uitvaarten, condoleances, afscheidsvieringen en avondwaken gehouden. Gemiddeld één keer per week. De kerkhoven in Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk West worden goed verzorgd. Ook zijn er vijf huwelijken ingezegend in de Cunerakerk; soms is er een jubileumviering. In de regio wordt een huwelijkscursus gegeven; deze is gevolgd door zes echtparen waarvan vier echtparen uit de Emmaüsparochie kwamen. Er zijn in totaal elf dopelingen gedoopt waaronder één volwassene (tien in de Cunerakerk en één in de Hiëronymuskerk).

Overige activiteiten

Naast de vele vieringen zijn er ook andere activiteiten: Kerst zing-in, kerststallententoonstelling, speurtocht, bezinningsavond, vrijwilligers dag, en diverse concerten. Beide kerkgemeenschappen doen mee aan een lokale en een regionale oecumenische werkgroep die een aantal gezamenlijke vieringen organiseert.  Dit jaar kon na drie jaar wachten ook het Triduüm weer doorgaan. Het actieve comité ontving honderdzevenenzestig gasten. Ruim vijfenveertig vrijwilligers verzorgden de activiteiten. De Emmaüsparochie heeft zeven koren: Parochieel Koor, Cunerakoor, Jubilatekoor, Sylvidakoor, Mannenkoor, Tight Formation en het  Sweelinckhofkoor. Daarnaast worden er af en toe gastkoren uitgenodigd. Vanaf juni worden de parochianen van Zuidermeer welkom geheten in de Emmaüs/Wognum en ook haar koor Vivace zal daar zingen.

Pastorale zorg

Onze Pastor heeft heel veel pastorale taken. Naast de toediening van de sacramenten( ook in andere parochies) legt hij veel huisbezoeken af en brengt de communie thuis. In Nibbixwoud is al lang een bezoekgroep, en afgelopen jaar werd er ook in Wognum een bezoekgroep opgericht. Jarige ouderen, zieken en mensen die om bezoek vragen, worden bezocht of krijgen een kaartje. Ter gelegenheid van Aandacht zondag/ziekenzondag werden er driehonderd boeketten uitgedeeld. Verder is er een  gespreksgroep Geloven Nu, en een oecumenische bezinningsavond. Regelmatig worden mensen doorverwezen naar de PCI. Ook is dit jaar weer overleg geweest tussen kerkelijke organisaties, PCI en Zorginstanties.

De Organisatie van de Emmaüsparochie

De Cunera en de Hiëronymus zijn in 2015 gefuseerd en hebben sindsdien een gezamenlijke parochieraad  van vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator Cunera en coördinator Hiëronymus. Er is een goede samenwerking. Er is een uitwisseling van koren en er zijn vijf lekenvoorgangers, die in beide kerken voor gaan. Helaas moesten wij dit jaar afscheid nemen  van Cor Hoogland. Kerkjuridisch is de Emmaüsparochie een onderdeel van de samenwerkende regio De Waterkant. Dit is een personele unie. Het pastorale team werkt vanuit de regio, naast een vaste aandacht pastor, gaan de andere twee leden  van het team ook voor in de Emmaüsparochie.  Regiobestuur en voorzitters  van betreffende parochieraden zijn al tijden bezig om een Notitie over Visie en beleid te formuleren. Verder is er weinig praktische samenwerking tussen de verschillende parochies. De Emmaüsparochie dringt er al tijden op aan dat er vastgesteld en goedgekeurd beleid door het Bisdom is, zodat onze parochie verder kan met  verschillende materiële ontwikkelingen. De vitaliteit van onze parochiegemeenschap schatten we positief in. Zelf denken wij gezien het aantal vieringen, het aantal bezoekers, het aantal vrijwilligers( ongeveer 375), staat van onderhoud gebouwen en financiën, dat onze Emmaüsgemeenschap nog wel een tiental jaren vooruit kan.   In beide kerken functioneren vele taakgroepen en werkgroepen: twee secretariaten, twee kostergroepen, één groep van lekenvoorgangers, diverse schoonmaakgroepen, tuingroepen, technische groepen, diverse groepen ter ondersteuning en voorbereiding vieringen

( bloemen, misdienaars, thema en liturgiegroepen, lectoren en koren), oecumenische werkgroepen, bezoekgroepen, uitvaart- en begraafplaats commissie, avondwakegroepen e.a. Elke locatie heeft een eigen coördinatie overleg: In de Hiëronymus het Locatieoverleg en in de Cunera het Coördinatie overleg. Sinds mei 2023 is er een samenwerkingsverband met de O.L. Vrouw van Lourdesparochie van Zuidermeer. Gedurende één jaar zullen de drie bestuursleden van Zuidermeer met de parochieraad vergaderen. Daarna is er een vertegenwoordiger uit de Zuidermeer aanwezig bij de vergaderingen.

Onderhoud en financiën

De staat van onderhoud van beide kerken is goed te noemen. Veel aandacht is er voor klein onderhoud en er worden  vele vrijwillige werkzaamheden verricht. Groot onderhoud zoals CV en zonnepanelen hebben de aandacht.  De financiën zijn op orde. Inkomsten als kerkbijdragen en collectegeld blijven ongeveer gelijk. De begroting en het jaarverslag zijn door een kascommissie gecontroleerd en door de regio en het bisdom goed gekeurd.

Communicatie, informatie  en PR

Elke twee maanden komt ons parochieblad uit: De Verbinding, naast redactie, en drukkers , is er een grote verspreidingsgroep van wijkcontactpersonen. Ook wordt de Verbinding digitaal verzonden. Verder is er een websitegroep om activiteiten en nieuws te verspreiden. Twee wekelijks worden de Emmaüs activiteiten in de reguliere dorpsbladen gepubliceerd.