Pastores-team regio De Waterkant

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.

Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en sacramentele noden.

De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:

 Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, ziekenzalving.

 Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat (vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, oecumene…)

 Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de vergaderingen van de parochieraad bij te wonen.

In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde pastor te laten verrichten.

Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:     priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant; coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio; eerst-aanspreekbare voor de parochies:

 • Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)
 • Lambertus te De Weere

(sacramenten, pastoraat en parochieraad)

 • L.V Rozenkrans te De Goorn

(sacramenten, pastoraat en parochieraad)

 • Bonifatius te Spanbroek

(sacramenten en pastoraat)

Pastoor Bert Glorie:   priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI; eerst-aanspreekbare voor de parochies:

 • Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad)
 • Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad)
 • Bavo te Ursem (Parochieraad)
 • Bonifatius te Spanbroek (parochieraad)

Pastor Anne-Marie van Straaten:      Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-aanspreekbare voor de parochies:

 • Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad)
 • L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren)
 • L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat)

Pastor Josué Mejía Sánchez: diaken, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio; eerst-aanspreekbare voor de parochies:

 • St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat)
 • Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat)
 • Georgius te Spierdijk (sacramenten)

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque,                        mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl


Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque           voorzitter
Pastoor Bert Glorie                                        vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer                                            secretaris – penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

voorzitter: Bertus Schilder bertusschilder@hotmail.com

secretaris: Tony Slaman  slaman@quicknet.nl

penningmeester: Juul Kampstra juul@kampstra.net

afgevaardigde Wognum: Hans van Engen van.engen@planet.nl

afgevaardigde Nibbixwoud: Marry Tessel tessel.marry@quicknet.nl

 

Lekenvoorgangers:

Hans van Engen           van.engen@planet.nl

Mariska Vriend             mariska.kremer@quicknet.nl

Tony Slaman                 slaman@quicknet.nl

Trudy Breeuwsma        j.breeuwsma@quicknet.nl

contactpersonen commissie vieringen en pastoraat:    

Nibbixwoud:     Marry Tessel                tessel.marry@quicknet.nl                                                                    

                           Monie Vertelman         monievertelman@gmail.com                                              

Wognum:          Hans van Engen           van.engen@planet.nl   

contactpersonen commissie organisatie en beheer:     

Nibbixwoud:     Piet Ettes                   pamettes@gmail.com

                           Wilma Koning            wilmaensiem@hetnet.nl

Wognum:          Tiny Hetsen               tiny.hetsen@gmail.com

Werkgroep communicatie:           

Nibbixwoud/Wognum:

Coby Schouten               cobyschoutenspaansen@hotmail.com  

Annemiek Schouten      pcm.schouten@quicknet.nl

Bertha Kamp                   gasamkamp@quicknet.nl

Angelique van Straalen  jnm.vanstraalen@quicknet.nl

Karin Rood                       rood@quicknet.nl

Jolanda Velt                    ajm.velt@quicknet.nl       

 • Uitvaartverzorging:

Wognum: Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300

Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem

Info: www.laatsteeerwognum.nl 

Zwaagdijk-West:  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud:  Begrafenisvereniging “St. Cunera” 

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com