In de afgelopen jaren heeft de RK Parochie OL Vrouw van Lourdes in het dorp Zuidermeer een geleidelijke teruggang gekend van het kerkelijke leven. Dat wil zeggen een afnemend kerkbezoek en vermindering van alle andere kerkelijke activiteiten. Een kleine groep betrokken vrijwilligers heeft met enorme inzet een zorgvuldige afbouw en krimp voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld door het verkopen van het kerkgebouw (geworden tot dorpscentrum). De voormalige sacristie is omgetoverd tot intieme kapel en wordt nog bij tijd en wijle gebruikt voor RK vieringen. Deze sacristie is nog eigendom van de parochie. De begraafplaats is tevens nog in gebruik, netjes onderhouden en er vinden geregeld begravingen en bijzettingen plaats. De parochieraad van Zuidermeer bestaat uit drie vrijwilligers die het werk met toewijding doen, maar geen opvolgers kunnen vinden voor de toekomst. Vandaar dat de wens er is om de werkzaamheden over te dragen en op te gaan in een groter geheel. Onlangs is duidelijk geworden dat een fusie met de naastgelegen RK Parochie Georgius in Spierdijk door het bisdom niet wordt toegestaan. Het kerkbestuur en het bisdom geven de voorkeur aan een fusie van een grotere groep parochies in de regio De Waterkant, zodat een vitale parochie ontstaat, met een langjarige toekomstverwachting.

Toen werd de blik gericht op de naburige R.K. Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum. Na een aantal besprekingen tussen beide parochieraden is besloten tot een samenwerking tussen beide parochies.

Inmiddels is er een convenant opgesteld waarin het volgende wordt vermeld:

 1. De vrijwilligers van de parochieraad OL Vrouw van Lourdes zullen participeren in de parochieraad van RK Parochie Emmaüs gedurende het komende jaar na ondertekening van dit convenant.
  Zo kan een overdracht van taken goed worden ondersteund en begeleid.
 2. Voor de kapel (voormalige sacristie) wordt een datum van de laatste viering bepaald; deze staat vooralsnog gepland op tweede Pinksterdag, maandag 29 mei 2023. Daarna zal een proces worden gestart door het kerkbestuur, met ondersteuning van de lokale vrijwilligers, om deze kapel af te stoten, alsmede het stukje grond/grasveld dat vóór de kerk ligt (is nog eigendom van de parochie).
 3. De administratieve verplichtingen die samenhangen met een parochie (ledenadministratie, financiële administratie, begraafplaatsadministratie, correspondentie-archief, doopboeken, vormselboeken, etc.) zullen worden overgedragen aan vrijwilligers van de RK Parochie Emmaüs.
  Een deel van het archief kan ook nog naar het West-Fries archief worden gebracht, waar reeds het oud-archief aanwezig is. Het correspondentieadres voor Zuidermeer wordt:
  Kerkweg 1
  1687 PJ  WOGNUM.
  Ook kunnen op dit adres eventuele misintenties worden opgegeven op de donderdagochtend. Telefoon van dit secretariaat is 06-82666688.
 4. De vrijwilligers van de RK Parochie Emmaüs zullen de jaarlijkse begroting en rekening & verantwoording opstellen en een kascommissie begeleiden. De begroting en rekening & verantwoording worden vervolgens aan het kerkbestuur ter ondertekening voorgedragen.
 5. De begraafplaats in Zuidermeer zal de komende jaren openblijven enblijft in bezit van de parochie OL Vrouw van Lourdes, met ondersteuning van de bestaande tuinploeg en begraafplaatsbeheerder(s) in Zuidermeer. De begraafplaatsadministratie inclusief het versturen van nota’s die samenhangen met de begraafplaats wordt overgedragen aan de locatiepenningmeester van de RK Parochie Emmaüs.
 6. De RK Parochie OL Vrouw van Lourdes is voornemens in het boekjaar 2023 een bedrag van 5.000 euro over te maken aan de RK Parochie Emmaüs ter dekking van de kosten van de kerkgebouwen, diensten, bijdrage website, secretariaats- en administratieve kosten en andere faciliteiten. Aan het bisdom is per brief voorgelegd of deze vergoeding ook in de vier opvolgende jaren kan worden overgemaakt. In de toekomst mag verwacht worden dat het vermogen van de RK Parochie OL Vrouw van Lourdes wordt samengevoegd met het vermogen van RK Parochie Emmaüs of een groter fusieverband in de regio De Waterkant. Voor een dergelijke fusie is een bisschoppelijk decreet noodzakelijk.
 7. Het koor van Zuidermeer zal in de parochie Emmaüs de diensten gaan ondersteunen. De financiële afspraak daarover is:
  1. ten laste van de parochie Emmaüs, vaste jaarlijkse bijdrage € 500 en per dienst een bijdrage van € 100
  1. ten laste van de parochie Zuidermeer een jaarlijkse bijdrage van € 750.
 8. De locatiepenningmeester van de RK Parochie Emmaüs ontvangt een machtiging voor het doen van betalingen vanaf de bankrekening van de parochie OL Vrouw van Lourdes, onder toezicht en instructie van de penningmeester van het kerkbestuur.

Inmiddels hebben wij, als parochieraad van onze parochie twee maal vergaderd met de parochieraadsleden van de Zuidermeer over allerlei zaken. Wij zijn dankbaar dat wij op deze manier met elkaar kunnen samenwerken en dat er een goede sfeer is tijdens de vergaderingen.

Wij zullen elkaar hierbij ondersteunen en vertrouwen op een goede overdracht en samenwerking. Het is bijna Pinksteren en wij houden ons vast aan onderstaande tekst uit het lied: De Geest van God waait als een wind…..

In stilte werkt de Geest van God

stuwt voort met zachte krachten,

een wijze moeder die ons hoedt,

een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,

doet mensen weer elkaar verstaan,

omgeeft ons als een mantel.

Parochieraad R.K. Emmaüsparochie en parochieraad O.L. Vrouw van Lourdes.