Pastoor Álvaro heet de achtenvijftig aanwezigen van harte welkom namens de parochieraad, het kerkbestuur en Koos Molenaar van de O.L. Vrouw van Lourdesparochie van de Zuidermeer met wie de Emmaüsparochie sinds kort een samenwerkingsverband heeft.

Daarna opent hij de bijeenkomst met een gebed waarin onder andere gevraagd wordt om als parochie een licht te mogen zijn. Het gebed wordt afgesloten met het Onze Vader.

Het woord wordt aan voorzitter Bertus Schilder gegeven die iedereen welkom heet en in het kort vertelt wat het programma is en dat men na elk onderdeel de gelegenheid heeft om vragen te stellen.

 1. Jaarverslag:

Hans van Engen vertelt in het kort de belangrijkste punten van het jaarverslag dat is opgesteld door Tony Slaman en Hans zelf. De vitaliteit van een parochie heeft te maken met het aantal vieringen, het kerkbezoek, het aantal vrijwilligers en de financiën. Op dit moment is de vitaliteit van onze parochie goed te noemen maar als wij naar de leeftijd kijken van de kerkbezoekers en vrijwilligers  is nieuwe aanwas zeker nodig en ook nieuwe vormen van vieren of bijeenkomsten (het jaarverslag wordt in zijn geheel in de Verbinding en op de website gepubliceerd).

 • Financiën:

Juul Kampstra deelt overzichten uit met de werkelijke cijfers van 2018 tot en met 2022 en de begroting voor 2023. Juul legt deze overzichten in het kort uit en beantwoordt verschillende vragen:

 1. Wat moet er afgedragen worden aan het bisdom? 15% van de opbrengsten
 2. hoe kan het dat er geen onkosten geboekt zijn voor de begraafplaats? is gesaldeerd (de onkosten worden van de opbrengsten afgetrokken en het bedrag dat overblijft staat op het overzicht).
 3. Waar is de balans? Deze wordt niet uitgedeeld maar Juul legt in het kort uit wat ons vermogen is.
 4. hoe zit het met de stabiliteit van het vermogen? Dit is tot nu toe vrij constant omdat de pastorie in Wognum verkocht is en de kerk in Zwaagdijk-West. Hiermee konden de hoge verliezen uit het verleden en de hoge onderhoudskosten tot nu toe opgevangen worden.

Daarna is er pauze.

 • Visie en beleid regio de Waterkant:

Peter Bakker stelt zich in het kort voor: hij is vicevoorzitter van regio de Waterkant en legt ons het beleidsplan uit aan de hand van power point.

De afgelopen anderhalf jaar is er intensief met de voorzitters van alle parochies gesproken over hoe nu verder?  Aan de hand daarvan is er een visie en beleidsplan opgesteld dat komende woensdag goedgekeurd moet worden door de voorzitters.

Peter bespreekt verschillende punten waaronder:

 • de situatie in de regio,
 •  de uitdagingen,
 • de feiten en gegevens,
 • de daling van de actieve parochianen en vrijwilligers,
 • de daling van het kerkbezoek,
 • de daling van de sacramenten
 • de daling van de financiën.

Naar aanleiding van deze gegevens wil men  < vijf jaar vier kerkgebouwen sluiten te weten:

De Weere, Spanbroek, Spierdijk en de Zuidermeer.

Deze gebouwen wil men afstoten en her bestemmen.

Tussen de vijf en tien jaar blijven de volgende kerkgebouwen steunpunten: De Goorn, Hoogwoud, Nibbixwoud, Obdam en Ursem.

Daarna worden ook deze gebouwen mogelijk afgestoten en her bestemd.

De kerk in Wognum wordt de centrale kerk en blijft mogelijk > tien jaar.

Maar niets is zeker. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen en elk jaar wordt er opnieuw naar de vitaliteit van de parochies gekeken.

Waarom is er voor Wognum gekozen?

 • De vitaliteit is tot nu toe goed (van Nibbixwoud én Wognum samen)
 • Het is een multifunctioneel gebouw en heeft een goed parkeerterrein
 • Relatief lagere onderhoudskosten.

Wat is het actie plan?

Er moet een formeel plan geschreven worden – informatie rondes worden georganiseerd – men heeft instemming/goedkeuring nodig- er worden werkgroepen opgericht die zich met de herbestemming bezig gaan houden- als er vragen komen vanuit media/pers dan moet men de pers doorverwijzen naar pastoor Álvaro – communicatie naar het bisdom gaat altijd via het kerkbestuur.

Wie heeft invloed op de herbestemming?

Parochie/parochianen, kerkbestuur regio, dorpsgenoten, gemeente, monumentenzorg en het bisdom.

Zijn er ervaringen van anderen?   Er is geen blauwdruk

Wat is belangrijk?

 • doorzettingsvermogen
 • draagvlak
 • open communicatie
 • samenwerken
 •  denk in mogelijkheden en kansen.

We kunnen het niet aan de volgende generatie overlaten want die is er niet; geen opvolging etc.

Peter benadrukt om met respect voor elkaar om te gaan en wees flexibel; denk in kansen!

Vragen:

 1. Hoe gaat het verder met de parochie als het kerkgebouw verkocht is?                                        De geloofsgemeenschap blijft bestaan. Deze wordt niet opgeheven.
 2. Van wie is het kerkgebouw; van de geloofsgemeenschap of het bisdom?                                  Het kerkgebouw is van de R.K. gemeenschap. Het bisdom heeft wel zeggenschap.
 3. Waar gaat de opbrengst naar toe?                                                                                                             De opbrengst blijft van de parochie; bij fusie gaat het naar de desbetreffende parochie.
 • Het pastoraal beleid.

Pastoor Álvaro vertelt in het kort over het pastoraal beleid.

Toen hij werd aangesteld waren er plannen om het kerkgebouw in Wognum te verkopen. Sinds 2021 is hij voorzitter/administrator van de regio en gebleken is dat er voor die tijd weinig samenwerking was tussen de parochies in de regio. De vitaliteit en het aantal vrijwilligers is gedaald en hij kan niet verzekeren dat de kerkgebouwen nog tien jaar openblijven. Kijk naar de leeftijd!

Iedereen heeft recht op pastorale zorg maar tien parochies is niet te doen.

Wij zijn de grootste regio in het bisdom.

Beantwoordt de structuur van de gebouwen nog aan de beleving van het geloof?

Daarom is het nodig om te centraliseren: financiën zijn zeker belangrijk maar het gaat om de mens. Vanaf volgend jaar wordt er nog in twee parochies EHC en Vormsel gevierd: centraal in Noord en Zuid. Zuid is: Ursem, de Goorn en Spierdijk.

Noord: Obdam, Hoogwoud, Wognum, Nibbixwoud, de Weere, Zuidermeer, Spanbroek. De kerk voor de toekomst is centraliseren.

In de Emmaüsparochie is men nog redelijk actief maar in de parochies waar de kerkgebouwen afgestoten worden heeft men geen opvolgers meer.

Dit plan is vastgelegd door ons en niet door het bisdom. Niets staat in het marmer gebeiteld.

Vragen:

 1. Bij de fusie van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West is het cultuur historisch erfgoed ondergesneeuwd.  Nadien was er veel werk om alles te archiveren. Wordt hier nu wel aandacht aan besteed?

           Dit laat men zeker geen tweede keer gebeuren maar voorlopig is er nog geen  

           fusie aan de orde.

 • De protestanten zijn ook bezig om kerkgebouwen af te stoten. Kunnen wij niet samenwerken?

           Dit zou mooi zijn maar voor protestanten is bijvoorbeeld een eucharistieviering

           niet acceptabel. Wel willen we elk jaar een aantal oecumenische vieringen    

           met elkaar blijven houden.

Hierna sluit  voorzitter Bertus Schilder de bijeenkomst. Hij geeft aan dat er veel stof tot nadenken is en benadrukt nogmaals: Blijf samenwerken en draag dit uit.

Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en er is nog gelegenheid om iets te drinken en na te praten.