Als priester heb je in een parochie veel taken te vervullen. Behalve het persoonlijk pastoraat en het bedienen van de sacramenten hoort ook het bestuurswerk erbij. Dat doe je natuurlijk samen met parochianen. In onze regio was tot nu toe Nico Knol de pastoor en hij was dan ook voorzitter van het regiobestuur. Omdat het bestuurswerk Nico zwaar viel, was het de bedoeling dat wij, Alvaro en Bert, dat op den duur op ons zouden nemen. In een gesprek dat wij als pastoresteam in maart daarover hadden met de bisschop, bleek dat er vanuit het bisdom bezwaren werden gemaakt tegen de manier waarop ons regiobestuur functioneerde. Dat bracht een ontwikkeling op gang die uiteindelijk leidde tot het vertrek van het hele bestuur. Het bestuur van de regio de Waterkant was gevormd door een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van alle parochies van het samenwerkingsverband. Het ontslag van het regiobestuur heeft geen gevolgen voor de parochieraden. In de Emmaüsparochie zijn er vijf mensen die de parochieraad vormen: Theo Ursem, Juul Kampstra, Tony Slaman, Marry Tessel en Hans van Engen. Zij blijven zijn functie houden binnen de parochieraad. Alvaro en Bert zijn inmiddels benoemd tot nieuwe bestuursleden, samen met Cees Backer, een man uit Velsen-Noord. In het bericht hieronder leest u hier meer over. Dit is een situatie die wij zo kort mogelijk willen laten duren. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die een bestuurstaak in onze regio op zich willen nemen. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het bestuurswerk weer te liggen waar ze thuishoort: bij de pastores en parochianen samen.

Met hartelijk groeten, pastoor Bert en pastoor Álvaro

——————————————


Beste parochianen van de parochies in regio De Waterkant,

De afgelopen jaren heeft het regiobestuur, in goed overleg met de parochieraden, hard gewerkt om
de belangen van de parochianen zo goed mogelijk te behartigen. Gedurende die jaren zijn daarbij
verschillen van inzicht met het bisdom aan het licht gekomen, die onoverbrugbaar bleken te zijn.
Dit heeft ertoe geleid dat de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, besloten
heeft met ingang van 15 juni jl. een deel van het bestuur van regio De Waterkant te ontslaan. Het
gaat om de vertegenwoordigers van de verschillende parochies die tevens actief waren als
voorzitters van de parochieraden. De functie binnen de parochieraad blijven zij houden.

Het dagelijks bestuur van de regio mocht aanblijven om lopende zaken af te handelen tot een nieuw
bestuur aantreedt. Vanwege de verschillen van inzicht, gecombineerd met het eenzijdig inperken
van bevoegdheden door het bisdom hebben ook de leden van het dagelijks bestuur zich
genoodzaakt gevoeld hun ontslag in te dienen. Het pastoresteam betreurt deze gang van zaken. In
de afgelopen jaren is er een uitstekende samenwerking geweest tussen pastoresteam en het bestuur.
Er wordt door het pastoresteam niet getwijfeld aan de integriteit en inzet van de leden van het
voormalige regiobestuur.

Het pastoresteam is Sjaak de Koning, Gre Ooijevaar, Win Bijman, Tony Slaman, Jos van Straalen,
Els van der Hulst, Sjaak Koopman, Adri Wever, Jan Wijnker, Adrie Vlaar en José van Leerdam
zeer dankbaar voor de wijze waarop zij, tezamen met hen, de regio hebben ontwikkeld, bestuurd
en vormgegeven.

Nieuwe benoemingen
De pastoorstaak zal gezamenlijk en solidair (in solidum) uitgeoefend worden door de priesters van
de regio. Álvaro Rodríguez Luque is benoemd tot pastoor-moderator van de regio, voorzitter van
het bestuur en coördinator van de pastorale zorg. Bert Glorie is benoemd tot pastoor in solidum,
vicevoorzitter en begeleider van het samenwerkingsproces van de parochies. Nico Knol is
benoemd tot pastoor in solidum, en blijft pastorale taken vervullen in de hele regio. De pastorale
zorg in de parochies wordt gedragen door bovengenoemde priesters samen met pastoraal werkster
Anne-Marie van Straaten. Tevens is Dhr. Cees Backer uit Velsen-Noord benoemd tot secretarispenningmeester ad interim.

Momenteel zijn Bert en Álvaro op zoek naar mensen uit onze eigen parochies die bereid zijn om
een nieuw bestuur in de regio te vormen.

Wij rekenen op uw gebed in deze tijd. Met uw steun en de inzet van de vele vrijwilligers in onze
parochies hopen wij dat onze geloofsgemeenschappen een teken van licht en hoop in deze streek
kunnen blijven.

Met vriendelijke groet,
de voormalige leden van het dagelijks bestuur en het pastoresteam van regio De Waterkant.