Theo, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom en vertelt over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Er waren ongeveer 70 parochianen naar deze avond gekomen.

Ook José van Leerdam, Adrie Vlaar en pastoor Nico Knol van het dagelijks bestuur van regio ‘de Waterkant’ waren aanwezig op deze avond.

Iedereen begaf zich eerst naar de  afdeling koffie/thee zodat er al een gezellige sfeer ontstond (in de Hiëronymuskerk is daarvoor sinds kort een mooie hoek gecreëerd door middel van verrijdbare wanden c.q. kasten).

Pastor Álvaro heette iedereen van harte welkom, met name het dagelijks bestuur van regio ‘de Waterkant’.  Hij vroeg of er nog mensen bezwaar hadden als er foto’s gemaakt zouden  worden. Dat was niet het geval zodat  deze op de website geplaatst kunnen worden.

p. Álvaro vertelde dat hij de eerst aanspreekbare pastor is van de Emmausparochie en is blij met deze levendige parochiegemeenschap. Hij haakte nog even in op het evangelie van afgelopen zondag waarin Jezus voorspelde dat de  prachtige tempel verwoest zou worden maar dat de volgelingen standvastig moesten blijven in hun vertrouwen in God.  Ook wij weten niet of onze kerkgebouwen blijven bestaan; er komen immers steeds minder mensen naar de kerk. Maar wij, de parochianen, zijn de levende stenen van de gemeenschap. Samen zijn wij kerk. Als wij met elkaar standvastig blijven in ons geloof kunnen wij het vol houden om door te gaan.

Daarna vertelde Theo Ursem, voorzitter van de parochieraad, over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hij kwam nog even terug op het heftige begin, waarbij wij samen een bestuur wilden vormen met het ‘oude bestuur’. Hij gebruikte hiervoor  het verhaal van “de dauwdruppel” dat op onze website staat. Zeven leerlingen stonden rondom een dauwdruppel waar de zon op scheen. Ieder zag een andere kleur. Het drong langzaam tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, zij toch allemaal de waarheid spraken.  De meester sprak: “Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.”  Daar kunnen wij allemaal lering uit trekken.

Verdere ontwikkelingen zijn: de aanpassing van de Hiëronymuskerk, de bovenverdieping van de pastorie in Nibbixwoud is nu woonruimte voor twee pastores, de grond naast de Cunerakerk wordt geen parkeerterrein maar de parochieraad en het DB Waterkant zijn nog in gesprek met gemeente Medemblik over verdere ontwikkelingen, in Wognum wil men de garages en een stuk grond verkopen zodat men een toiletgroep kan realiseren voor het ziekentriduüm en eventuele concerten die in de kerk gegeven kunnen worden. Ook is er een nieuwe website gebouwd door Christiaan Boukens met Bram van Tol als technisch ondersteuner en Hans, Angelique en Tony als adviseurs. In juni is er een bijeenkomst geweest voor alle oud-bestuursleden en locatieraden om nog eenmaal terug te blikken, te verwerken en verder te gaan. Iedereen heeft deze avond als heel zinvol ervaren.

Daarna deelde Juul Kampstra, penningmeester, een  blad uit met aan de voorkant de begroting van 2019 en werkelijke cijfers over de jaren 2016 tot en met 2018 en op de achterkant de balans van 2014 tot en met 2018. Juul legde alles goed uit zodat er weinig vragen waren.

George Schouten had een vraag betreffende de opbrengsten uitvaarten. Deze opbrengsten zijn  voornamelijk van Wognum omdat locatie Wognum  grafrechten in rekening kan  brengen. De begraafplaats van Nibbixwoud achter de kerk wordt niet meer gebruikt. En de andere begraafplaats is van de gemeente. De vraag over de  post uitgaven “overige kosten” in 2018: Deze was veel hoger in vergelijking met andere jaren; dit is ontstaan door de advieskosten betreffende pastorie Nibbixwoud en het aan te leggen parkeerterrein.

Nico Groot merkte op dat de kosten betreffende pastores indertijd centraal werden uitbetaald aan de hand van het aantal parochianen. Hoe gaat dit nu?  Er is een omslag gekomen…in 2018 heeft elke parochie 35% van de inkomsten afgedragen aan het bisdom voor het parochieel team. In 2019 wordt dit 32%. Het bisdom betaalt de pastores. De Emmausparochie draagt minder af omdat er nu twee pastores in de pastorie van Nibbixwoud wonen en de parochie de huisvestingskosten moet betalen.

Ko Groot merkte op dat, als het zo doorgaat met de liquide middelen op de balans, wij over acht jaar wel kunnen stoppen. Juul legt uit dat dit er weer gunstiger uit gaat zien door de verkoop van de kerk in Zwaagdijk-West.

Gerard Laan vraagt wat kosten diensten precies inhouden. Dit zijn vooral de kosten van de koren, maar ook het aanschaffen van kaarsen, missaaltjes, bloemversiering e.d.

Na deze uitleg van Juul presenteert Christiaan Boukens onze website. Hij heeft de website gebouwd met behulp van Bram van Tol als technisch ondersteuner en Angelique, Hans en Tony die hem adviseerden wat betreft de inrichting van de website. Christiaan laat alle pagina’s zien en  iedereen is enthousiast. Ook laat Christiaan het filmpje zien dat het comité van de dorpsveiling gemaakt heeft. Het uurwerk van de kerk in Nibbixwoud moet gerestaureerd worden en als koopje wordt een Spaanse fiësta aangeboden.  Ook is er een koopje voor misdienaars die weer bijgeschoold zullen worden en een Eucharistieviering mogen mee dienen met p. Álvaro als voorganger. Een prachtig filmpje met uitleg over het uurwerk van Antoon Koeleman.

Christiaan wordt door Theo bedankt voor zijn presentatie en ontvangt een attentie.

Ad Veken had nog een vraag over de deurcollecte van afgelopen zondag. Hij was daar niet van op de hoogte. Jammer, maar het stond wel in de Verbinding vermeld.

Ko Smit merkt op dat de kerkTV in Wognum het nog steeds niet doet. Theo antwoordt hierop dat Bram van Tol en Cor Laan hier mee bezig zijn. Men hoopt dat de kerkTV het over twee weken weer doet.

Joke Beerepoot heeft een aantal opmerkingen over de brochure van de PCI die afgelopen zondag werd uitgedeeld. Ko Smit (PCI Wognum) merkt op dat dit nog een oude brochure was die snel is aangepast door het opplakken van een sticker. Er zijn nog steeds twee aparte werkgroepen in het PCI (Wognum/Zwaagdijk-West en Nibbixwoud). Wel is er een overkoepelend bestuur naar het bisdom toe. Misschien toch eens handig om een gezamenlijke brochure te maken.

Charlotte Schaapherder vroeg of er een verdeelsleutel is voor misintenties.Het antwoord hier op is dat de opbrengst van de collecte die tijdens avondwake en uitvaart opgehaald wordt, aan het secretariaat wordt doorgegeven. Het secretariaat neemt contact op met de nabestaanden en zij kunnen hier misintenties voor aangeven.

Pastoor Nico Knol benoemt in zijn slotwoord dat hij niet had durven dromen dat na een half jaar het enthousiasme weer terug is in de parochie. En dat heel veel vrijwilligers weer terug gekomen zijn om samen de handen uit de mouwen te steken. Hij is  erg  grôôsk op het dagelijks bestuur en de parochieraad. Nico durft te zeggen dat dit het werk is van de Heilige Geest.

Daarna bedankt Theo iedereen voor zijn/haar komst en begeeft iedereen zich naar de borrelhoek om te genieten van een drankje en hapje en om nog even na te praten.

Het was een positieve avond met een goede opkomst.

Dank aan iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt.

Parochieraad Emmausparochie

Juul, onze penningmeester, geeft uitleg over de financiën
Christiaan Boukens presenteert de website die hij voor ons gebouwd heeft.
Theo bedankt Christaan voor zijn presentatie.
De dames die voor de inwendige mens hebben gezorgd hebben eindelijk tijd voor een borrel. Dank jullie wel voor jullie inzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *